Polityka prywatności


Niniejszy dokument określa warunki przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej także „danymi”) serwisu internetowego: oddechcoachingu.pl występującego pod adresem internetowym: http://oddechcoachingu.pl (zwanym dalej Serwisem) 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Serwisu oddechcoachingu.pl dostępny pod adresem: http://oddechcoachingu.pl 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest: Katarzyna Kolaszyńska, telefon: +48 784 561 429, E-mail: oddechcoachingu@gmail.com. 

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych mi danych zostały opracowane wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Wykonywanie ich jest kontrolowane i stale jest sprawdzana ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. 

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b) poprzez gromadzenie plików “cookies” 

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. 

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji oraz zgłoszenia o zaprzestaniu przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

10. Zastrzegam sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach informacje zostaną podane w sposób widoczny i zrozumiały. 

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis https://oddechcoachingu.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecam się zapoznać. W razie wątpliwości do zapisów niniejszej polityki prywatności jestem do dyspozycji – moje dane znajdują się w zakładce KONTAKT.